dff.png
Stavanger blir kalt oljehovedstaden i Norge, og det verdenskjente oljeselskapet Statoilhar sitt hovedkontor her, i tillegg til oljedirektoratet. Den første oljen som ble funnet på norsk sokkel, var på oljeområde Ekofisk. Ekofisk ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, og er så vidt innenfor den norske grensen. I regionen vår er det til sammen 38 oljeselskaper som har kontor her i Stavanger. I 1972 ble Stavanger offisielt oljehovedstaden. Før det ble offisielt, var det allerede mange selskaper som hadde etablert kontorer og basevirksomhet i Stavanger. Det var Arne Rettedal, Kjølv Egeland og Konrad B. Knudsen som var den drivende kraften for at Stortinget skulle legge hovedsete i Statoil og Oljedirektoratet i Stavanger. Oljefunnet i Norge har hatt stor betydning for Stavanger og for Norge, dersom vi tenker på velferden som eksisterer i Norge.

Norsk oljehistorie

Norges oljehistorie har vært et stort eventyr for landet og økonomien. På 1950-tallet var det få som trodde på at det fantes olje og gass i Nordsjøen. Dette ble derimot forandret i 1959, da fant man gass i Groningen i Nederland. Dette skapte en stor entusiasme rundt i en verden avhengig av kull og olje. Som en følge av dette ble oppmerksomheten rettet mot Nordsjøen. Mange var negativ til at det fantes olje og gass i Nordsjøen, og da også på norsk sokkel. Likevel kunne dette ikke stoppet den nye etterspørselen for å lete etter olje i Nordsjøen.

I tiden etter gassfunnet ble søkelyset virkelig satt mot Nordsjøens, og dens mulige olje og gass reservoarer. Store selskaper som for eksempel Phillips tilbød store Uten_navn.pngpengesummer for å få lov til å lete etter olje og gass i Nordsjøen. Et slikt tilbud ble refusert siden styresmaktene ikke ville gi et selskap tilattelse til å ha konsesjon på hele oljeområdet. Etter hvert kom den norske regjeringen med Gerhardsen i spissen, og sa at Norge hadde suverenitet over hele kontinentalsokkelen. To år senere, i 1965, kom det en deleavtale med Storbritannia og Danmark. Denne avtalen delte opp blokkene i Nordsjøen slik at landene fikk en realistisk og rettferdig inndeling av områder.

Etter avtalen om deling av kontinentalsokkelen, begynte man å ha konsesjonsrunder for å dele ut utvinningstillatelser. En del selskaper fikk tillatelse til å bore etter olje på den norske sokkelen. Den første brønnen ble boret i 1966, denne var derimot tørr. Uttalige forsøk skulle til, men alle sammen var tørre. Ikke før tre år senere, i 1969, skulle noen treffe gullfuglen ved å finne olje på den norske kontinentalsokkelen. Lille julaften 1969 fant man olje i det som senere ble oljeområdet Ekofisk. Etter dette funnet klarte oljeselskaper å bore mange flere brønner, noe som resulterte i store oljefunn. Fra 1971 begynte produksjonen for fullt, og året 1972 ble Statoil opprettet, samtidig som Stavanger blir omdøpt til ”Norges oljehovedstad”. Siden har Norge opplevd et oljeeventyr uten like, og det har formet økonomien og landet vårt drastisk. Uten olje hadde nok Norge ikke vært en så velstående stat som vi er i dag.


Fra liten hermetikkby til Oljehovedstadenexternal image stream_file.asp?iEntityId=485

Før Stavanger begynte på olje-eventyret, var vi bare en liten hermetikkby. Hermetikkindustrien var den viktigste drivkraft i byens økonomi. I tiden etter krigen, i 1960-årene opplevde byen en stagnasjon. Dette var først og fremst fordi at etterspørselen etter hermetikkprodukter sviktet. Det ble ikke skapt nye arbeidsplasser og det ble et stadig lavere folketall. Byen ble på midten av 60-tallet regnet for å være en av landets fattigste byer. Dette vår grunnet gjennomsnittlige inntekter pr innbygger.

Det var et amerikansk oljeselskap ønsket i 1962 å lete etter olje og gass i Norskekysten. Samme høst var det også mange andre utenlandske oljeselskap som viste interesse. Utover 60-tallet var det mange som slo seg ned i Stavanger, det førte til økt innvandring og mange trengte arbeidsplasser.

Essovar de første som begynte å bore i Norge. De begynte å bore i 1966. Men det er takket være Statoil at Stavanger ble Oljehovedstaden. Det kan vi si fordi det var etter at Statoil ble opprettet at Stavanger ble Norges oljehovedstad for alvor. Dette skjedde i 1972. Med dette var olje-eventyret i Stavanger startet.


Alexander Kielland plattform-ulykken.hafrsf06.jpg

Ulykken inntraff 27. mars1980, og det var den verste ulykken i Nordsjøen etter
2. verdenskrig. Det var 212 personer om bord og 123 av dem døde. Blant de omkomne var det 2 engelskmenn og 27 amerikanere.

Årsaken til ulykken var tretthetsbrudd i et av støttestag i plattformens bærende konstruksjon. Det førte til at en av de fem bærende søylene på plattformen brakk av. Etter noen minutter veltet hele plattformen. Etter denne ulykken ble det innført en rekke endringer i kravene om konstruksjon, utprøving og sikkerhetsutstyr på plattformer.


Statoil

sx2ef02e_jpg_642918c.jpgStatoil er Norges største oljeselskap og har hovedkontoret på Forus i Stavanger, det ble opprettet ved et enstemmig stortingsvedtak i 1972. De ønsket en deltagelse i oljeutvinningen fra starten av for å få bedre kompetanse for en nasjonal oljeindustri.
Statoil er nå et internasjonalt energiselskap, med olje og gass virksomhet i 36 land. Dette gjør dem til verdens største operatøren på dypt vann. De jobber med å utvinne olje og gass, samtidig å prøve å utvikle nye energi muligheter.

Selskapet har virksomheter i 5 verdensdeler. I Europa er de mest knyttet til salg og markedsføring. De er også operatører i leteområder for flere land og partner for områder under leting og undersøkelser


Oljedirektoratet

Oljedirektoratet har hovedkontoret i Stavanger, og ble opprett i1972 samme år som Statoil. Oljedirektoratet er et norsk statlig forvaltningsorgan, som er underlagt Olje- og energidepartementet. Jobben til oljedirektoratet er å regulere petroleumsvirksomheten i landet, slik petroleumsressursene blir brukt på den beste måten med minst mulig miljøkonsekvenser. Hovedmålet til Oljedirektoratet er å bruke olje og gassvirksomhet til å skape størst mulig verdiskapning i samfunnet, ved å forvalte ressursene som en forsvarlig måte som tar hensyn til miljøet.

p200809161046-65020.jpg

Oljedirektoratet har fire roller som de skal utfylle mest mulig effektivt:
 1. Oljedirektoratet skal være en rådgiver olje- og energidepartementet
 2. Oljedirektoratet har også et nasjonalt ansvar for data fra norsk kontinentalsokkel, for å skape et faktagrunnlag for virksomheten.
 3. De skal også realisere ressurspotensialet ved å fokusere på de langsiktige løsningene, positie framtids muligheter, som sikrer at ressursene ikke går tapt.
 4. I tillegg til dette skal de også i samarbeid med andre myndigheter, sikre at petroleumsvirksomheten blir fult opp på en fullstendig måte, hvor de fokusere på helheten i bildet.

Vi besøkte oljedirektoratet tirsdagen 20.03.2012, her fikk vi en omvisning rundt i bygget av Robert Williams. Under ligger en video fra vårt besøk. Det er ikke verdens beste kvalitet på videoen, grunnen til dette er fordi nettstedet ikke kan ha filer som er større en 20MB


Del 1


Del 2


Norsk oljemuseum800px-Norsk_oljemusem3.jpg

Norsk Oljemuseum ble åpnet i Stavanger i 1999. Museumet inneholder gjenstander, film, foto og annet materiale som dokumenterer norsk olje og gassvirksomhet. Det viser teknologiutviklingen fra begynnelsen av den norske oljehistorien som startet på 1960-tallet. I tillegg kan du se hvordan olje og gass ble til for mange millioner år siden. Museet i seg selv er en utstillingsgjenstand. Arkitekturen av museet er en scenografisk tolkning av det norske grunnfjellet, der du har det åpne kystlandskapet og oljeinstallasjonene til havs.
Etter en nasjonaltegnekonkurranse vant to arkitekter ved navn Lunde & Løvseth. Det er de som har tegnet museet.


Kildeliste

 1. (06.12.11) Norsk oljemuseum. Wikipedia. Hentet: 20.03.12. http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Oljemuseum
 2. (09.01.12) Oljedirektoratet. Wikipedia. Hentet: 20.03.12. http://no.wikipedia.org/wiki/Oljedirektoratet
 3. (01.02.12) Statoil. Wikipedia. Hentet: 20.03.12. http://no.wikipedia.org/wiki/StatoilHydro
 4. (11.10) Norsk oljehistorie på 5 minutter. Regjeringen. Hentet: 20.03.12 http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/tema/olje_og_gass/norsk-oljehistorie-pa-5-minutter.html?id=440538
 5. Camilla Bjørheim, mfl. (14.04.09) Her er oljehovedstaden. Aftenbladet. Hentet: 27.03.2012. http://www.aftenbladet.no/energi/Her-er-oljehovedstaden-2032264.html#.T3FynjHr7_Y
 6. (25.03.12) Stavanger. Wikipedia. Hentet: 27.03.12. http://no.wikipedia.org/wiki/Stavanger#Oljehovedstaden
 7. (11.10) Norsk oljehistorie på 5 minutter. Regjeringen. Hentet: 27.03.12 http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/tema/olje_og_gass/norsk-oljehistorie-pa-5-minutter.html?id=440538
 8. (04.03.12) Kort om Statoil. Statoil. Hentet: 27.03.2012 http://www.statoil.com/no/About/InBrief/Pages/default.aspx
 9. Norsk Oljemuseum. Gulesider. Hente:t 27.03.2012. http://www.gulesider.no/firma/norsk-oljemuseum:p10004339943
 10. (24.01.12) Alexander L. Kielland (plattform). Wikipedia. Hentet: 27.03.2012. http://no.wikipedia.org/wiki/Alexander_L._Kielland_(plattform)
 11. (22.02.11) Om Oljedirektoratet. Oljedirektoratet. Hentet: 27.03.2012. http://www.npd.no/no/Om-OD/
 12. Norsk Oljemuseum. Gulesider. Hentet: 27.03.12. http://www.gulesider.no/firma/norsk-oljemuseum:p10004339943
 13. 1972. Stavanger blir oljehovedstad. Norsk oljemuseum. Hentet: 27.03.12. http://www.norskolje.museum.no/modules/module_123/proxy.asp?I=520&C=214&D=2