Stavanger fra 1900-tallet

Næringsliv


Stavanger var hovedsakelig knyttet opp mot fiskeri og skipsfart på begynnelsen av 1900-tallet, og ble fort kjent for sin hermetikkindustri. På 1950-tallet var det over 50 hermetikkfabrikker i Stavanger. Stavanger ble også kalt Norges «hermetikkhovedstad». På 1950-tallet var godt over halvparten av de yrkesaktive i Stavanger sysselsatt i industri. Strukturendringene i industrien og den sterke utvikling av tjenesteytende næringer har radikalt endret Stavangers næringsgrunnlag.

Nå utgjør industriens andel av sysselsettingen bort mot 11 prosent. På tross av denne nedgangen i industri har Stavanger fortsatt 29 prosent av fylkets industrisysselsetting. Det er verkstedindustrien som er den viktigste bransje med så mye som 59 prosent av industrisysselsettingen. For det meste går dette innenfor offshore-industrien og produksjon av oljeplattformer, som alene utgjør 40 prosent av Stavangers industri. Noen andre viktige industribransjer er grafisk-forlag og
Aftenbladet.jpg
Stavanger Aftenblad
nærings- og nytelsesmiddelindustri. Her er foredling av lokale landbruksprodukter fra Jæren. Et eksempel er Gilde Vest med et av landets største slakterier. Stavangers industri merkes også av trykkerier og de store dagsavisene i byen, //Stavanger Aftenblad// og //Rogalands Avis//.

I 2007 var sysselsatte med arbeidssted i kommunen, 0,6 prosent i primær, 27,4 prosent i sekundær og 71,7 prosent tertiærnæringer. Sektorinndelingene var 24,4 prosent i offentlig forvaltning og 75,6 prosent i privat sektor.

Senere i årene har industrien blitt sterkt desentralisert. Nå ligger de viktigste av de nyere industriområdene på Forus ved grensen til Sandnes og Sola med vesentlig petroleumsrelatert virksomhet. Skipsbygging og skipsfarten har alltid vært av stor betydning for Stavangers økonomiske virksomhet. Stavanger er i dag blant landets viktigste sjøfartsbyer og kommer som nummer fire etter Oslo, Bergen og Ålesund.

I 2007 ble Stavanger-regionen kåret til Norges beste næringslivsregion, dette for fjerde år på rad.

Jordbruk


Jordbruket i Stavanger var noe som trådde frem etter kommunesammenslåingen i 1965, hvor det kom betydelige jordbruksområder innenfor byens grenser. Her slår Stavanger seg sammen med Madla og størstedelen av Hetland. Den sterke befolkningsveksten har derimot skapt et dilemma mellom interessen for jordbruket og utbyggingen av Stavanger. For å takle dette, samarbeider fylket og kommunen med Sandnes og andre kommuner med utbygging slik at en kan skåne jordbruket.

Jordbruket er en primærnæring, en viktig faktor for Stavanger hvor det er et grunnlag for de andre næringene. Det er også noe av det som danner arbeidsplasser og livsbrød i Rogaland, hvor det er mange elementer som trengs, som arbeidskraft og maskiner. Ved å heller skåne jordbruket for utbyggingen, hjelper en altså også til med å beholde arbeidsplasser i flere sektorer. Man ser også på jordbruk som noe kulturelt, hvor det er litt mer primitivt til en viss grad enn andre næringer. Kultur er også noe som er viktig for Stavanger, hvor vi var europeisk kulturhovedstad i 2008. Det er altså mange ulike faktorer som spiller inn når en skal bestemme om å ta vare på jordbruket. De positive sidene for å ta vare på jordbruket er nok større enn de negative.

Oljevirksomhet


Noe en kanskje forbinder Stavanger med i nyere tid er ”oljehovedstaden”, hvor Norges største oljeselskap, Statoil, har sitt hovedkontor på Forus. Statoil ble opprettet i 1972, og det ble da bestemt at hovedkontoret skulle være i Stavanger. Petoro, er et norsk statlig aksjeselskap med ansvar for det økonomiske i petroleumsvirksomheten i Norge, og dette selskapet har hovedkontoret sitt i byen. Det er også internasjonale oljeselskaper som har sitt norske hovedkontor i Stavanger.

I 1972 ble oljedirektoratet opprettet ved Ullandhaug og Petroleumstilsynet ble etablert 2004 og ble lokalisert sammen med direktoratet, hvor det fungerer som et statlig tilsynsorgan. Jåttåvågen var fra 70-tallet til 90-tallet et stort industriområde, hvor det var et bra område for offshore-industrien, hvor det pågikk bygging av store oljeplattformer.

Offshore Northern Seas er verdens nest største utstilling av olje og gass, og denne utstillingen finner sted i Stavanger siste uke av august annenhvert år. I 2008 var det faktisk 38 000 besøkende, hvor halvparten av dem var fra utlandet.
DS_Stavanger_I_(1914).jpg
DS «Stavanger I»

Rosenberg.jpg
Rosenberg Verft

innvandringnr3.png
Innvandring


Befolkning


Siden1950-tallet har befolkningen i Stavanger doblet seg. En viktig faktor i denne enorme befolkningsveksten er at det ble funnet olje på slutten av 1960-tallet. En kraftig innflytting fra utlandet har også hjulpet Stavanger sin befolkningsvekst.
stavangers_befolkning.png
Befolkningstall

Befolkningsutvikling.png
Befolkningstall

Innvandring


I 2000 var det 10 916 personer med innvandrerbakgrunn i Stavanger. I 2008 var tallet 16 636. Andelen innvandrere med vestlig bakgrunn er 4,3 prosent og andel personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn er på 9,4 prosent. 13,7 prosent av kommunens innbyggere er førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge av to utenlandskfødte foreldre uten norsk bakgrunn.

Universitetet i StavangerUiS.jpg

Universitetet i Stavanger (UiS) er det femte universitetet som ble etablert i Norge. Universitetet har 8704 studenter og 1066 tilsatte. Universitetsområdet ligger på Ullandhaug i Stavanger. Før hetet utdanningsinstitusjonen Høgskolen i Stavanger (HiS), men den 29. oktober 2004 fikk høgskolen universitetsstatus etter et vedtak i statsråd.

Høgskolen i Stavanger ble etablert den 1. august 1994 da syv høyskoler i Stavanger gikk sammen som en institusjon. Disse høgskolene var: Høgskolesenteret i Rogaland, Norsk Hotellhøgskole, Stavanger Lærerhøgskole, Rogaland Musikkonservatorium, Sosialhøgskolen i Stavanger, Stavanger Sykepleierhøgskole og Den norske kirkes menighetshøgskole.

For å få status som universitet må utdanningsinstitusjonen kunne dele ut 4 doktorgrader. Dette kunne Høgskolen i Stavanger alt gjøre innen petroleumsteknologi og offshoreteknologi. I juni 2003 fikk Høgskolen i Stavanger rett til å dele ut doktorgrader innen spesialpedagogikk og risikostyring. I august 2004 ble søknaden godkjente av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og i oktober ble søknaden formelt godkjent av Kongen i statsråd
stavanger_kommune.png
Stavanger kommune


Stavanger katedralskole


Stavanger katedralskole, kongsgård, er en videregående skole i sentrum av Stavanger. hovedbygningen på kongsgård, er sammen med Domkirken, Kirkegata, Valbergtårnet, Torgetog Breiavannet. Kongsgård ble tatt i bruk igjen som skole etter krigen. Fra 1968 var skolen //forsøksgymnas//. Skolen hadde store valgmuligheter for å velge enkeltfag.

Kongsgård er skolen som alltid omtales i forbindelse med Stavangers historiske byutvikling. Skolen var for eksempel kongens kongsgård i middelalderen, og samtlige norske konger har besøkt skolen etter unionsoppløsningen
I mellomkrigstiden ble nye skoler etablert i byen, før var det slik at bare kongsgård elever fikk gå videre til universitetsstudier, men i mellomkrigstiden mistet kongsgård eneretten.
I 1936 fikk skolen navnet som Stavanger katedralskole, men det er fortsatt mange som sier kongsgård.


St. Olav Videregående Skole


Skolen ligger i Stavanger sentrum og en av de største videregående skoler innenfor de allmenne og økonomiske fagene. Skolen ble startet i 1921 som Stavanger handelsgymnasium. De skiftet navn i 1976 og skolen fikk navnet St.Olav videregående skole . i 1996 ble både St.Olav og Ledaal videregående skole slått sammen til en felles skole innenfor studieretningen allmenn, økonomisk og administrative fag under navnet St.olav vgs. Det er plass til ca 800 elever, og tilbyr et godt og krevende læringsmiljø.

Skolen har i dag følgende utdanningsprogram:
  • Studiespesialisering
  • International Baccalaureate

Kommunegrenser


Fra og med 1. januar 1906 ble deler av Hetland prestegård (Storhaug) og Våland innlemmet i Stavanger. Videre den 29. juni 1923 ble deler av Tasta, Tjensvoll, Våland, Hillevåg og resten av Hetlands prestegård også innlemmet i Stavanger.

Den 1. januar 1965 ble Hetland herredskommune(unntatt Riska sokn og Dale) i sin helhet slått sammen med Stavanger. Samtidig som dette foregikk ble også Madla kommune slått sammen med Stavanger. Dette førte til at byens areal økte fra 11,31 km² til 70,04 km² og folketallet økte fra 52 164 til 78 435 innbyggere.

I nyere tid har det vært mange debatter om at Nord-Jæren skal slås sammen med Stavanger. Flere har også foreslått at Stavanger bør slås sammen med Sandnes, Sola og Randaberg.

Kilder


http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Befolkningsutvikling_kommune_1103.svg (30.03.12)
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Rosenberg(Jarvin).jpg (30.03.12)
http://no.wikipedia.org/wiki/Stavanger (30.03.12)
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Aftenbladet.jpg (30.03.12)
http://no.wikipedia.org/wiki/UiS (29.03.12)
http://gfx.nrk.no/JZ021D1ULw9hM24Gxzj2DwIFj1USLJeiXSeCSsqJp-Sw.jpg (29.03.12)
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Bilde_2.png (12.04.12)